Regulamin sklepu

Informacje

Regulamin sklepu


Definicje

Stronami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną są: www.bulwarrestauracja.pl jako Administrator oraz Klient realizujący zamówienie w wybranej przez siebie Restauracji.

DU BEIGE  SP Z O O, UL. ŻYDOWSKA 29, 61-761 POZNAŃ, NIP7831871190 KRS0001010021, REGON 523990667

Klient osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

Serwis Internetowy to oprogramowanie wykorzystywane przez Restaurację za pośrednictwem, którego Kupujący może zamówić w Restauracji oferowane przez nią produkty i usługi.

Zamówienie w rozumieniu niniejszego dokumentu, to czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu oprogramowania, podczas której Kupujący wyraża wolę zakupu zamówionych produktów i usług zgodnie z ich opisem oraz ceną.

Płatność to czynność polegająca na zapłacie ceny za zamówienie w wybrany sposób podczas składania zamówienia a określony w Regulaminie.

Administrator Danych Osobowych to Tomasz Fiedorowicz, DU BEIGE  SP Z O O, UL. ŻYDOWSKA 29, 61-761 POZNAŃ, NIP7831871190 KRS0001010021, REGON 523990667, który jest jednocześnie dostawcą Serwisu Internetowego www.bulwarrestauracja.pl

Przetwarzającym Dane Osobowe w rozumieniu Regulaminu jest Restauracja.

II Postanowienia ogólne

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy dokument jest Regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów za pomocą Serwisu Internetowego. Administrator, Restauracja Partnerska oraz Klient zobowiązują się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

Wszystkie informacje zawarte i wyświetlane poprzez Serwis Internetowy w szczególności na stronie internetowej Restauracji, odnoszące się do towarów i usług, łącznie z ich cenami, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Zakazane jest korzystanie z Serwisu Internetowego przez Kupującego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Restauracji oraz Administratora. W szczególności Kupujący nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Restaurację lub Administratora na jakąkolwiek szkodę majątkową lub wizerunkową.

Rejestracja Klientów nie jest warunkiem korzystania z Serwisu Internetowego. Umowa zakupu wyrażona złożeniem zamówienia może być również zawarta przez niezarejestrowanych Klientów.

Klient oświadcza, że podane przez niego dane, w szczególności adresowe oraz adres email są zgodne, prawidłowe i kompletne. W przypadku podania fałszywych danych lub nienależących do Klienta, Restauracja może powiadomić o tym fakcie Administratora, który niezwłocznie może usunąć konto Klienta oraz zawiadomić odpowiednie organy.

III Realizacja zamówień

Warunkiem skorzystania z usług Serwisu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

Kupujący składając zamówienie zobowiązuje się podać swoje prawdziwe i kompletne dane wymagane przez System Informatyczny i przyjmuje do wiadomości, że składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

Restauracja zastrzega sobie prawo do potwierdzenia złożenia zamówienia oraz poprawności danych za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej. W przypadku braku kontaktu z Klientem, niepełnych danych, podejrzenia, że dane nie są prawdziwe, należą do osób trzecich lub zastosowana promocja nie należy się Klientowi, Restauracja ma prawo zamówienie anulować za podaniem przyczyny.

Jeśli Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem promocji,  do których nie miał prawa to zobowiązuje się zapłacić pełną cenę. Restauracja ma prawo do weryfikacji uprawnień Klienta do zakupu towaru i usług na preferencyjnych warunkach w trakcie realizacji zamówienia.

IV Informacje odnośnie zamówień składanych przez Internet

Umowę między Klientem, a Restauracją uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy Restauracja potwierdzi Klientowi, że zamówienie przyjęła do realizacji potwierdzając czas dostawy lub odbioru zamówienia.

Restauracja ma prawo anulować zamówienie w przypadkach:

opisanych w punkcie III Regulaminu

awarii lub ograniczeń technicznych lub organizacyjnych, które uniemożliwiają lub mocno utrudniają realizację zamówienia

wystąpienia braku odpowiednich środków lub produktów do wykonania zamówienia, którego Restauracja nie mogła przewidzieć mimo zachowania należytej staranności.

Restauracja zobowiązuje się niezwłocznie, w miarę możliwości zamieścić informację na swojej stronie internetowej mówiącej o występujących ograniczeniach lub braku możności realizacji Zamówień.

Restauracja potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wyświetlając Kupującemu odpowiednią informację na ekranie urządzenia, na którym Kupujący dokonał zamówienia. Dodatkowo Kupujący otrzyma stosowną wiadomość e-mailem w szczególnych wypadkach również SMS’em. Wykonanie przez Restaurację jednej z wyżej wymienionych czynności jest jednoznaczne ze skutecznym przekazaniem Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Podany czas realizacji zamówienia należy traktować jako planowany i jego przekroczenie do 80% nie jest traktowane jako uchybienie w realizacji zamówienia i nie stanowi podstawy do reklamacji.

V Formy płatności

Kupujący składając zamówienie wybiera jedną z dostępnych form płatności: gotówka, kartą poprzez terminal płatniczy Restauracji lub płatność poprzez sieć Internet.

Operatorem Systemu płatności jest Montonio –  Usługi inicjowania płatności są świadczone przez Montonio Finance UAB, litewską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, o numerze rejestracyjnym 305205122, z siedzibą przy: Konstitucijos 7, Wilno, Litwa, posiadającą licencję instytucji płatniczej nr LB0020077 wydaną przez Bank Litwy.

W przypadku dokonania zapłaty przez sieć Internet Restauracja przyjmie zamówienie do realizacji tylko wtedy, gdy Administrator potwierdzi otrzymanie środków. Dokument potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Kupującego nie jest wystarczający.

W przypadku, gdy Restauracja anuluje zamówienie opłacone za pomocą sieci Internet, Administrator na zlecenie Restauracji dokona zwrotu płatności. Zlecenie zwrotu płatności przez Administratora nastąpi nie później niż w terminie 72 h od dnia otrzymania przez Administratora informacji o anulacji zamówienia i dyspozycji zwrotu środków. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Administratora dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Płatności.

W przypadku złożenia przez Klienta zamówienie z płatnością gotówkową za zwrot środków w uzasadnionych przypadkach odpowiedzialna jest Restauracja, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za realizację zwrotu środków przez Restaurację.

www.bulwarrestauracja.pl  jako partner Operatora Systemu Płatności online oraz Operator Systemu Płatności zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Klienta, w szczególności pojawienia się wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższym względów odbioru płatności może odmówić Administrator oraz Operator Systemu Płatności.

Administrator oraz Operator Systemu Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Klienta dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Administratora lub Operatora Systemu Płatności

Restauracja wystawi odpowiednie dokumenty Klientowi potwierdzające dokonanie sprzedaży w terminie przewidzianym ustawowo.

W przypadkach pytań lub wątpliwości Klient powinien skontaktować się z Restauracją za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej.

VI Prawo rezygnacji i odstąpienia od umowy przez Klienta

Przed spełnieniem świadczenia przez Restaurację Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym uprawnienie to może być wykonane do momentu, w którym Restauracja nie przystąpiła do realizacji zamówienia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient zobowiązuje się poinformować Restaurację w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją nie dłużej niż 5 minut od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Po tym czasie zamówienie nie może być odwołane ani zmienione, chyba że Restauracja wyrazi na to zgodę. Poinformowanie Restauracji o chęci odstąpienia od umowy za pomocą poczty elektronicznej nie jest wystarczające do skutecznego odstąpienia od umowy.

Jeśli Klient dokonał zapłaty za pomocą sieci Internet środki zostaną zwrócone przez Administratora w ciągu 14 dni roboczych, a 72h od momentu otrzymania od Restauracji zlecenia zwrotu środków.

VII Reklamacje

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym zamówieniu, Klient poinformuje Restaurację niezwłocznie o zaistniałym fakcie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona do 14 dni od powzięcia o niej informacji. Klient zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w drodze elektronicznej.

Reklamację można złożyć również w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej treści na adres biuro@bulwarrestauracja.pl lub pisemnej na adres DU BEIGE  SP Z O O, UL. ŻYDOWSKA 29, 61-761 POZNAŃ, NIP7831871190 KRS0001010021, REGON 523990667

Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, telefon, adres e-mail, datę złożenia zamówienia, data realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia, login Klienta w przypadku założonego konta oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne lub dla potrzeby pełnego wyjaśnienia www.bulwarrestauracja.pl wystąpi o ich uzupełnienie, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełniania danych przez Klienta składającego reklamację.

CZas rozpatrzenia reklamacji 14 dni.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta lub na adres wskazany w samej reklamacji.

VIII Ochrona danych osobowych

Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia Administratorowi Danych Osobowych oraz Restauracji, która jest w tym wypadku Przetwarzającym Dane Osobowe w rozumieniu przepisów opartych na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej “Rozporządzeniem”).

Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Fiedorowicz, DU BEIGE  SP Z O O, UL. ŻYDOWSKA 29, 61-761 POZNAŃ, NIP7831871190 KRS0001010021, REGON 523990667  który jest jednocześnie dostawcą Serwisu Internetowego www.bulwarrestauracja.pl

Przetwarzający Dane Osobowe przetwarza powierzone dane na podstawie i w zakresie zgodnym z umową zawartą z Administratorem Danych Osobowych.

Przetwarzający Dane Osobowe może przesyłać Klientowi informacje handlowe tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę w formularzu zamówienia składanego przez Internet lub podczas procesu rejestracji.

Administrator Danych Osobowych może przesyłać Klientowi informacje handlowe tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę w formularzu zamówienia składanego przez Internet lub podczas procesu rejestracji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnej realizacji zamówienia uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

Celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość realizacji zamówienia złożonego za pomocą Serwisu Internetowego. Dodatkowo Administrator przetwarza dane osobowe w celach statystycznych i archiwalnych.

Administrator może przekazywać dane innym podmiotom takim jak: Restauracja, instytucje obsługujące płatności online, oraz firmy, które pomagają w utrzymaniu i funkcjonowaniu Systemu Informatycznego www.bulwarrestauracja.pl (np.: zapewniające hosting, pocztę elektroniczną, dostęp do Internetu itp.).

Dane osobowe Administrator będzie przetwarzał przez cały czas korzystania przez Kupującego z Serwisu Internetowego.

Dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+) oraz wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics.

Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy – przysługuje Klientowi także prawo do przenoszenia tych danych osobowych. _ _

Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

XI Postanowienia końcowe

W celu poprawnej realizacji usług niezbędne jest posiadanie przez Klienta dostępu do sieci Internet, aktywnego adresu e-mail oraz telefonu.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 2 dni od dnia publikacji. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu jest jednoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu Internetowego.

Regulamin  nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.Zapisz się do naszego newslettera

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta zostaw nam swój mail. Nasi subskrybenci mają dostęp do specjalnych promocji i rabatów.

Please wait…

Dziękujemy!


Adres

Restauracja BulwaR
Stary Rynek 37
Poznań


Godziny otwarcia

codziennie:
09.00 – 23.00


Zarezerwuj stolik

+48 533 181 171